ارکان بنیاد

ارکان بنیاد فرهنگ سالمندی - ساختار سازمانی

ارکان بنیاد – ساختار سازمانی بنیاد فرهنگ سالمندی

 

اولین ساختار سازمانی بنیاد فرهنگ سالمندی ( چارت سازمانی) به این شرح توسط مؤسسین محترم تصویب شد.

 

 

 

شاید برای شما مفید باشد:

تعریف سالمندی

بیانیه چشم انداز