سالمندی انتهای راه نیست

سالمندی انتهای راه نیست

سالمندی انتهای راه نیست به گزارش بنیاد فرهنگ سالمندی: معصومه خوانساری دبیر جشنواره ی ادبی آفتاب گردان ۳ در خصوص برگزاری سومین فراخوان این جشنواره به تبیین اهمیت دوره سالمندی پرداخت و گفت: با افزایش جمعیت سالمندی وارد دوره ی جدیدی از چالش های اقتصادی و بهداشتی و اجتماعی در جهان شده ایم. سالمندی انتهای…