سومین دوره جشنواره فرهنگی ادبی آفتابگردان

سومین دوره جشنواره ادبی آفتابگردان با موضوع سالمندان سومین دوره جشنواره فرهنگی ادبی آفتابگردان همچنان مانند دوره های قبل سعی بر آن دارد تا بتواند با همراهی اهل قلم، گامی در حوزه ادبیات سالمندی بردارد. سالمندان نیاز به توجهی بالا دارند. دبیر‌علمی‌ و اجرایی‌ جشنواره داود ملکی صیدآبادی دبیر اجرایی مصعومه خوانساری اهداف جشنواره- ترویج…

دومین دوره جشنواره ادبی آفتابگردان

دومین دوره جشنواره ادبی آفتابگردان با موضوع سالمندان دبیر‌علمی‌واجرایی‌جشنواره داود ملکی صیدآبادی دبیر اجرایی مصعومه خوانساری اهداف جشنواره اهداف کلی جشنواره آفنتابگردان – اصلاح نگرش به سالمند و سالمندی – ترویج فرهنگ بهره برداری از توانایی های سالمندان   اهداف اختصاصی – ترویج داستان­ نویسی و نویسندگی با رویکرد نگاه به سالمندان در بین عموم…