بازی در دوران سالمندی

بازی در دوران سالمندی بازی در دوران سالمندی مقدمه: حفظ سلامت وتوانایی ها در دوران سالمندی بسیار مهم است. برای این اقدامات روش های متفاوتی وجود دارد. یکی از این روشها بازی میباشد. با انواع  بازی ها میتوان سلامتی سالمند را حفظ کرد حتی اقدام به درمان و توانبخشی سالمند کرد. بازی چیست؟ بازی از نظر…

انتخاب های لازم در زمان سالمندی

انتخابهای لازم درزمان سالمندی

انتخابهای لازم در زمان سالمندی انتخابهای لازم درزمان سالمندی را باید با دقت برای این دوران و از قبل آموخت . همیشه یکی از سخت ترین تصمیم‌ها در زندگی ، انتخاب‌هایی است که مجبوری آن ها را از سرناچاری بگیری درغیراین صورت هم به خودت و هم به نزدیکانت آسیب خواهد رسید . در دوران…