سلامت روان سالمندی بنیاد فرهنگ سالمندی

سلامت روان سالمندی

سلامت روان سالمندی مشکلات بهداشت روانی ( سلامت روان سالمندی ) توسط متخصصین مراقبت های بهداشتی و خود افراد مسن کمتر شناخته می شود. همچنین شرم ناشی از این شرایط باعث می شود افراد تمایلی به کمک نداشته باشند. حقایق کلیدی در سطح جهان ، جمعیت به سرعت پیر می شوند. بین سالهای 2015 و 2050…