عضویت داوطلب

عضویت داوطلب در بنیاد فرهنگ سالمندی مقدم تمامی افراد عضویت داوطلب در بنیاد را گرامی می داریم. بنیاد غیر دولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان بعنوان یکی از معدود سازمان های مردم در حوزه سالمندی کار رسمی خود را از شهریور ماه سال 1398 آغاز کرده است. این بنیاد بر حسب وظیفه خود سعی در شناسایی افراد…