پرستار سالمند

پرستار سالمند کیست؟ پرستار سالمند ، یا پرستار ژرنتولوژیک ، نوعی پرستار است که به مراقبت از افراد سالمند، پیر یا کهنسال کمک می کند. آنها آموزش دیده اند تا بتوانند وظایف پرستاری سنتی را انجام دهند. با این حال آنها آموزش های ویژه ای نیز دارند که به آنها کمک می کند نیازهای ویژه…