زندگی زیست نشده را هنگام سالمندی با ما آغاز کنید

زندگی زیست نشده را هنگام سالمندی با ما آغاز کنید   زندگی زیست نشده را هنگام سالمندی با ما آغاز کنید همزمان با ۹ مهر (اول اکتبر) روز جهانی سالمند نشست سالمندی از نگاه دیگر با همکاری بنیاد فرهنگ سالمندی و گروه سیاستگذاری فرهنگی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در دانشکده علوم اجتماعی تهران…

سالمندی و چالشهای آن

سالمندی و چالش های آن

سالمندی، دوران مهمی از زندگی است و امروزه به دلیل بالا رفتن امید به زندگی و کاهش میزان زاد و ولد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، پدیده ســالمندی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.