ارزش ها در بنیاد فرهنگ سالمندی

ارزش ها در بنیاد فرهنگ سالمندی

1. کرامت انسانی

کرامت انسانی سرلوحه کار مدیران و کارکنان بنیاد برای ارائه خدمات با کیفیت به ذینفعان سرلوحه کار می باشد .

2. تنوع فرهنگی و برابری

احترام به تنوع فرهنگی و برقراری ارتباط به زبان‌های مختلف بدورازهرگونه تعصب و تبعیض

3. مسئولیت پذیری

عمل کردن به وظایف در سطوح مختلف کاری با شفافیت کامل

4. قانون مداری

ما مصمم به اجرای قانون در کلیه حوزه های اداری هستیم و تمام سعی مان را برای بهبود قوانین به نفع سالمندان خواهیم کرد .

5. امانت داری

امانت داری در حوزه های مرتبط با ذینفعان اعم از حریم خصوصی آنان و رازداری در درمان ، حق مسلم آنان بوده و ما خود را ملزم به انجام کامل آن می دانیم چون باور داریم دستیابی به اعتماد بیشتر در بین سرمایه های اجتماعی خود تنها از این طریق میسر است .

6. برنامه محوری

کلیه عملیات ما بر مبنای برنامه های مدون می باشد تا بتوان تصمیم های صحیح و به موقع و بر اساس تفکر جمعی گرفت .

7. تخصص گرایی

با توجه به وجود نیروهای متخصص فراوان در کشور، سعی در جذب بهترین ها داریم تا با مدیریت صحیح ، بنیاد را هرچه بیشتر به سازمانی یادگیرنده تبدیل کنیم .

8. تعهد کاری

تعهد با توجه به ماهیت کاری بنیاد از ضروریات تمامی اجزای آن است .

9. اخلاق گرایی

یکی از انگیزه های ما برای تأسیس بنیاد فرهنگ سالمندی ، احترام به انسان هایی است که سال ها برای بسط و گسترش فضائل اخلاقی ما خود را فدا کرده اند . بنابراین تمامی اجزای بنیاد خود را موظف به رعایت کلیه موازین اخلاقی می دانند .

10. آینده نگری

بر اساس آمار در ایران و جهان دنیا به سمت پیر شدن می رود و سال به سال به جمعیت سالمندان افزوده خواهد شد . ما مجبوریم برای ارائه خدمات بهتر و به موقع تر در آینده ، از هم اکنون به فکر آن بوده و خود را به روز نگهداریم .

11. بهبود مستمر

ما خود را مکلف به بهبود مستمر در تمامی زمینه های فعالیت مان اعم از کیفیت خدمات ، ساده سازی فرآیندها و تمامی اموری که بنیاد انجام می دهد می دانیم . و بر این اساس از هم اکنون مطابق با علم روز هر روزمان را به روزی بهتر از امروز تبدیل خواهیم کرد .

 

شاید برای شما مفید باشد:

تعریف سالمندی

ارکان بنیاد فرهنگ سالمندی