ارزش ها در بنیاد فرهنگ سالمندی

ارزش ها در بنیاد فرهنگ سالمندی

1. کرامت انسانی

کرامت انسانی سرلوحه کار مدیران و کارکنان بنیاد برای ارائه خدمات با کیفیت به ذینفعان سرلوحه کار می باشد . ارزش ها در بنیاد فرهنگ سالمندی

2. تنوع فرهنگی و برابری

احترام به تنوع فرهنگی و برقراری ارتباط به زبان‌های مختلف بدورازهرگونه تعصب و تبعیض ارزش ها در بنیاد فرهنگ سالمندی

3. مسئولیت پذیری

عمل کردن به وظایف در سطوح مختلف کاری با شفافیت کامل

4. قانون مداری

ما مصمم به اجرای قانون در کلیه حوزه های اداری هستیم و تمام سعی مان را برای بهبود قوانین به نفع سالمندان خواهیم کرد .

5. امانت داری

امانت داری در حوزه های مرتبط با ذینفعان اعم از حریم خصوصی آنان و رازداری در درمان ، حق مسلم آنان بوده و ما خود را ملزم به انجام کامل آن می دانیم چون باور داریم دستیابی به اعتماد بیشتر در بین سرمایه های اجتماعی خود تنها از این طریق میسر است .

6. برنامه محوری

کلیه عملیات ما بر مبنای برنامه های مدون می باشد تا بتوان تصمیم های صحیح و به موقع و بر اساس تفکر جمعی گرفت .

7. تخصص گرایی

با توجه به وجود نیروهای متخصص فراوان در کشور، سعی در جذب بهترین ها داریم تا با مدیریت صحیح ، بنیاد را هرچه بیشتر به سازمانی یادگیرنده تبدیل کنیم .

8. تعهد کاری

تعهد با توجه به ماهیت کاری بنیاد از ضروریات تمامی اجزای آن است .

9. اخلاق گرایی

یکی از انگیزه های ما برای تأسیس بنیاد فرهنگ سالمندی ، احترام به انسان هایی است که سال ها برای بسط و گسترش فضائل اخلاقی ما خود را فدا کرده اند . بنابراین تمامی اجزای بنیاد خود را موظف به رعایت کلیه موازین اخلاقی می دانند .

10. آینده نگری

بر اساس آمار در ایران و جهان دنیا به سمت پیر شدن می رود و سال به سال به جمعیت سالمندان افزوده خواهد شد . ما مجبوریم برای ارائه خدمات بهتر و به موقع تر در آینده ، از هم اکنون به فکر آن بوده و خود را به روز نگهداریم .

11. بهبود مستمر

ما خود را مکلف به بهبود مستمر در تمامی زمینه های فعالیت مان اعم از کیفیت خدمات ، ساده سازی فرآیندها و تمامی اموری که بنیاد انجام می دهد می دانیم . و بر این اساس از هم اکنون مطابق با علم روز هر روزمان را به روزی بهتر از امروز تبدیل خواهیم کرد .

ارزش ها در بنیاد فرهنگ سالمندی

شاید برای شما مفید باشد:

تعریف سالمندی

ارکان بنیاد فرهنگ سالمندی

ارز

ارزش های بنیاد فرهنگ سالمندیش ها در بنیاد فرهنگ سالمندی

سازمان بهداشت جهانی