ارکان بنیاد فرهنگ سالمندی

ارکان بنیاد فرهنگ سالمندی - ساختار سازمانی

ارکان بنیاد فرهنگ سالمندی – ساختار سازمانی بنیاد فرهنگ سالمندی

 

اولین ساختار سازمانی بنیاد فرهنگ سالمندی ( چارت سازمانی) به این شرح توسط مؤسسین محترم تصویب شد. از موارد قابل ذکر در این ساختار چابک بودن آن و همینطور تدریجی بودن و به مرور اضافه شدن واحئها به آن است بدون آنکه مشکلی برای بنیاد ایجاد شود.

یکی از دیگر از نکات برجسته ساختار بنیاد، قوی بودن واحد اطلاع رسانی و فرهنگی آن است.

شاید برای شما مفید باشد:

تعریف سالمندی

بیانیه چشم انداز 

سازمان بهداشت جهانی