اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی ایرانیان

بسمه تعالی

فصل اول – کلیات و اهداف

ماده 1 : نام بنیاد

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار ” بنیاد ” نامیده می شود.

ماده 2 : نوع فعالیت

کلیه فعالیت هاي بنیاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوري اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3 : محدوده فعالیت

محدوده فعالیت هاي بنیاد در سطح ملی است.

ماده 4 : محل اصلی بنیاد

محل اصلی بنیاد دراستان البرز به نشانی :استان البرز ، شهرستان فردیس ، بخش مرکزي ، شهر فردیس، محله شهرفردیس ، بلوار فردیس (آزادگان ملارد) ، بن بست حقیقی ، پلاك 532 ، طبقه منفی 1کدپستی:3175978546 واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در تمامی نقاط داخل یا خارج
کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده 5 : تابعیت

بنیاد تابعیت جمهوري اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران اعلاممی دارند.

ماده 6 : مدت فعالیت

مدت فعالیت بنیاد از تاریخ تأسیس به مدت نامحدودمی باشد.

ماده 7 : دارایی اولیه

سرمایه موسسه مبلغ 000.000.100) یک صد میلیون) ریال می باشد که از سوي هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته است.

ماده 8 : هیأت مؤسس

هیأت مؤسس بنیاد اشخاصی هستند که براي تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس مسوولیتی نخواهند داشت.

ماده 9 : اهداف بنیاد

همهمی دانیم که در حال حاضر شاغلین و کارکنان دولت و بخش خصوصی بعد از رسیدن به مرحله بازنشستگی با معضلات و مشکلات ناشی از عدم اطلاع از شرایط بازنشستگی مواجه اند. این با وجود آن است که بیشتر بازنشستگان ما در کشور شرایط ایده آل و تخصص هایی دارند کهمی تواند براي عموم جامعه مفید و براي توسعه کشور در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی موثر باشند و عدم استفاده صحیح از این مهارت ها و توانمندي ها، این فرصت هاي طلایی را به تهدید تبدیل میکند.

متأسفانه این تهدیدها تولید هزینه هاي مالی، انسانی، بهداشتی و روانی زیادي را به جامعه تحمیل میکند.

لذا جمع حاضر که متشکل از دو استاد دانشگاه، معاون پیشین وزیر، چند نفر خیر سابقه دار با بیش از دو دهه فعالیت در خیریه هاي درمانی و آموزشی و پیشگیري، دو فوقلیسانس روانشناسی، یک فعال مدنی و اجتماعی با سابقه و چند نفر ایده پرداز و مجریان با سابقه در کشور که خود از خبرگان و نخبگان حوزه سالمندي (که برخی از آنها نیز سالمند و یا درشرف سالمندي هستند) به همراه تیم تحقیقاتی خود که از ایرانیان فعال در این حوزه و مستقر در پنج کشور جهان هستند،

دورهم جمع آمده ایم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا نسبت به تغییر برخی از قوانین، اجراي صحیح قوانین موجود، بالا بردن روحیه در سالمندان، سعی در ارائه راهکارهایی براي افراد در شرف سالمندي و همچنین
تعامل سازنده با سازمانها و سمن هاي دیگر راه را براي این قشر عزیز و گرامی بازترکرده و اثرات مثبتی بر جامعه و آینده خودمان بگذاریم.

الف: کلیات اهداف بنیاد: اساسنامه

1 .کمک به بهداشت و سلامت جسمی و روانی سالمندان

1.1 .همکاري با سازمان هاي مرتبط با حوزه سالمندي

2.1 .همکاري با شخصیت هاي حقیقی و حقوقی متناسب با حوزه سالمندي

3.1 .همکاري با دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در حوزه سالمندي

2 .همکاري در جهت برنامه ریزي و آموزش سالمندان و مراقبان سالمند

1.2 .همکاري در آموزش افراد سالمند به منظور پیشگیري از بروز بیماریهاي مرتبط با سالمندي

2.2 .همکاري در آموزش افراد سالمند مبتلا به آلزایمر، پارکینسون، زوال عقل و …

3.2 .همکاري در آموزش مراقبان سالمند

3 .حمایت از خانواده هاي افراد سالمند

 

1.3 .همکاري در جهت حمایت از خانواده هاي محروم داراي افراد سالمند

2.3 .همکاري در جهت حمایت از خانواده هاي داراي افراد سالمند در دهکده سلامت

4 .جلب مشارکت افراد و مؤسسات در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز بنیاد

1.4 .جلب مشارکت افراد خیّر در سطح کشور به منظور تأمین مالی بنیاد

2.4 .جلب مشارکت سازمان هاي خیّر در سطح کشور به منظور تأمین مالی بنیاد

3.4 .جلب مشارکت نهاد و سازمان هاي مرتبط با سالمندي به منظور اخذ کمک مالی

ب: روش هاي اجراي اهداف بنیاد:  اساسنام

1 .استفاده از آورده نقدي و غیرنقدي مؤسسین، اعضاء و خیّرین بزرگوار

2 .همراهی و همکاري با وزارت بهداشت براي ترویج و یا پیاده سازي مصوبات آن

3 .همراهی و همکاري با سازمان هاي درگیر مانند سازمان بهزیستی کل کشور جهت اجراي قربالگري ها

4 .همراهی و همکاري با دانشگاه هاي کشور

5 .همراهی و همکاري با شوراي ملی سالمندان و پیروي از مصوبات مجلس محترم در خصوص سالمندي

6 .همراهی و همکاري با کمیته امداد امام خمینی

7 .ایجاد مراکز نگهداري سالمندان در شهرها با کمک خیّرین هر شهر

8 .ارائه طرح هاي سالمندي به سازمانها و ارگان هاي مربوطه

9 .پیاده سازي بانک زمان در ایران

10 .برگزاري همایش ها، جشن ها، مسابقات، مراسم ویژه و سایر نشست ها در حوزه سالمندي و تقدیر و تجلیل از آنها در روزهاي خاص

بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان 

11 .بکارگیري افراد و یا خیّرین سالمند در بنیاد به جهت جلوگیري از پیشرفت و درگیري برخی بیماري ها

12 .تشکیل گروه هاي مراقبت از سالمندان با درصدهاي سلامت متفاوت و آموزش آنان

13 .استفاده از تجارب سازمان هاي بین المللی و تشکیل گروه هاي کاري بین المللی

14 .همکاري با تورهاي گردشگري داخلی و خارجی

15 .ایجاد دهکده سالمندي با استفاده از ظرفیت و توان خود سالمندان

16 .همکاري با سازمان هاي بیمه اي براي زیرپوشش قرار گرفتن هرچه بیشتر موارد درمانی سالمندي

17 .راه اندازي سایت و کانال بنیاد جهت اطلاع رسانی و دریافت کمک هاي نقدي و غیرنقدي

18 .تشکیل گروه هاي حمایت کننده از خانواده هاي سالمندان

19 .راه اندازي کمیته حمایت از خانواده هاي داراي سالمند و تحت پوشش قراردادن خانواده هاي کم توان

20 .چاپ و نشر بروشور براي ترویج دوران سالمندي

بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان 

21 .استفاده از رسانه هاي صوتی و تصویري اعم از رادیو، تلویزیون، اینترنت و شبکه هاي اجتماعی براي اطلاع رسانی مناسب

22 .ایجاد بانک اطلاعاتی از سالمندان موفق و نخبه کشور

23 .بررسی قوانین مرتبط با حوزه سالمندي و شناسایی خلأهاي آن

24 .تعامل با حوزه هاي قانون گذار مانند مجلس شوراي اسلامی، مراکز درمانی و بهداشتی مرتبط و … به جهت تأمین موارد قانونی لازم نکته مهم: موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیتهاي مذکور در اهداف و شیوه هاي اجرایی به معناي اجازه فعالیت در خصوص مواردي که نیازمند کسب مجوز از دستگاه هاي خاص می باشد نیست.

بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستاي اجرایی نمودن مواردي از اهداف و شیوه هاي اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است.

ماده 10 : شرایط عضویت  اساسنامه

شرایط عضویت :

1 -تابعیت ایرانی اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

2 -حداقل سن 18 سال اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

3 -پذیرش اساسنامه اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

4 -موافقت هیأت مدیره اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

5 -پرداخت حق عضویت اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

انواع عضویت:

• رسمی: افرادي که داراي شرایط عضویت هستند. ایشان داراي حق رأي و کاندیداتوري می باشند. اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

• غیررسمی: افرادي که فاقد شرایط عضویت هستند ولیکن می توانند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند. ایشان فاقد حق رأي و کاندیداتوري هستند. اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

فصل دوم : ساختار اساسنامه

ماده 11 : ارکان بنیاد

ارکان بنیاد عبارتند از :

1 -مجمع عمومی

2 -هیأت مدیره

3 -بازرسین

ماده 12 : مجمع عمومی مؤسس

مجمع عمومی مؤسس همان هیأت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست:

1-انجام اقدامات اولیه براي تأسیس؛

2 -تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن؛

3-انتخاب اولین مدیران و بازرسان بنیاد.

تبصره 1 :اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2 :تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

ماده 13 : مجمع عمومی عادي

مجمع عمومی عادي متشکل از کلیه اعضاء می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیري است که به صورت عادي یا فوق العاده تشکیل می شود.

ماده 14 : زمان تشکیل مجمع عمومی عادي

مجمع عمومی عادي سالانه در تیرماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضاء در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره 3 -اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادي نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمعمی باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل 10)ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضاي حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره 4 -مجمع عمومی عادي ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هیأت مدیره یا بازرس(ها) یا یکپنجم اعضاء هیأت در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل می گردد.

تبصره 5 -دعوت براي مجمع عمومی عادي از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاري مجمع و با دعوت ( کتبی یا تلفنی ) صورت می پذیرد.

تبصره 6 – روزنامه کثیرالانتشار براي درج آگهی ها روزنامه ابرار می باشد.

ماده 15 : وظایف مجمع عمومی عادي

وظایف مجمع عمومی عادي:

1 -انتخاب اعضاي هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)؛ اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

2 -استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (ها)؛ اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

3 -تعیین خط مشی کلی بنیاد؛ اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

4 -بررسی، تصویب و یا رد پیشنهادهاي هیأت مدیره؛ اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

5 -تصویب ترازنامه و بودجه بنیاد؛ اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

6 -تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها؛ اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

7 -عزل اعضاي هیأت مدیره و بازرسان؛ اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

8 -تعیین حق عضویت؛ اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

9 -تصویب یا انتشار نشریه اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

ماده 16 : مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد: اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی
1 -با درخواست اکثریت اعضاي هیأت مدیره یا بازرس؛ اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

2 -با درخواست حداقل یک پنجم اعضا. درصورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاري مجمع عمومی عادي عمل ننماید. اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

تبصره 7 –اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عاديمی باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاي تشکیل می گردد. اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

تبصره 8 – تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

ماده 17 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی فوق العاده : اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی
1 -تصویب تغییرات اساسنامه؛ اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

2 -بررسی، تصویب و یا رد انحلال بنیاد ؛

3 -تغییر در میزان سرمایه؛ اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

4 -انحلال قبل از موعد؛ اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

5 -هرگونه تغییر در ماهیت؛ اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

6 -عزل برخی از اعضا: اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

تبصره 9 -چنانچه ادامه همکاري هر یک از اعضاء به علل فوت، عزل، استعفا و یا رأي موافق حداقل دو سوم اعضاي مجمع عمومی فوق العاده غیر ممکن شود، مجمع عمومی
فوق العاده شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگري را با رأي اکثریت نسبی اعضاء بعنوان عضو جدید انتخابمی نماید . اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

ماده 18 : نحوه برگزاري مجامع عمومی

جلسات مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه اي مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند . اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

تبصره 10 -اعضاي هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهاي هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدي خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد. اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

تبصره 11 – رئیس هیأت مدیره ، رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد. اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

تبصره 12 – مجامع عمومی عادي، عادي فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود. اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

ماده 19 : هیأت مدیره

بنیاد داراي هیأت مدیره اي مرکب ازپنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود. این اعضاء می توانند از بین اعضاء و یا از افراد خارج از اعضاء انتخاب شوند.

تبصره 13 -جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره 14 – شرکت اعضاي هیأت مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا دوجلسه متوالی یادوجلسه جلسه متناوب درطول سال درحکم استعفاي عضو غایب خواهد بود.

تبصره 15 – دعوت ازاعضاي هیأت مدیره باید حداقل 7 روز قبل از تشکیل جلسه بصورت قانونی انجام پذیرد.

ماده 20 : تغییر اعضاي هیأت مدیره  اساسنامه

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاي هیأت مدیره یا بازرس عضو علی البدل براي مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرس بجاي عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیأت مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادي یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید.

ماده 21 : زمان تشکیل جلسات هیأت مدیره

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره 16 -نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده 22 : سمت ها در هیأت مدیره

اعضاي هیأت مدیره در اولین جلسه اي که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه اي که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید.

تبصره 17-هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمت ها، حد اکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعیین کند.

تبصره 18 -مدیرعامل نمی تواند درعین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضاي مجمع عمومی. اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

تبصره 19-هیأت مدیره در هر موقعمی تواند افراد فوق الذکر را از سمت هاي مذکور عزل کند.

تبصره 20 -هیأت مدیره در صورت لزوممی تواند سمتهاي دیگري براي سایر اعضاء هیأت مدیره تعریف نماید. اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

ماده 23 : مدت زمان هر دوره هیأت مدیره

هیأت مدیره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیأت مدیره براي دوره هاي بعدي بلامانع است. اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

ماده 24 : وظایف هیأت مدیره

هیأت مدیره نماینده قانونی بنیاد بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیلمی باشد: اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

• حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول

• رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

• اجراي مصوبات مجامع عمومی

• افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی

• تعقیب جریانات قضائی و اداري و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

• تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

• قطع و فصل دعاوي از طریق سازش) مصالحه( و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاري تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حقتوکیل اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

• سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده. اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

به طور کلی هیأت مدیرهمی تواند هر اقدام و معامله اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومیمی باشد پس از تصویب مجمع به نام بنیاد انجام دهد.

بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان 

همچنین هیأت مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدي خود از مجمع عمومی عادي به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاري و فهرست اسامی اعضاء را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پایان تصدي خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

تبصره 21 –جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیأت اعضاء است ، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم براي اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارامی باشد.

تبصره 22 –هیأت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه هاي جاري بنیاد تا مبلغ000.000.300) سیصد میلیون) ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

ماده 25 : بازرسین

بنیاد داراي یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادي با رأي کتبی و براي مدت یکسال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 26 : اشخاصی که نمی توانند بازرس شوند

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:

1 -کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند؛

2 -مدیران و مدیرعامل بنیاد؛

3 -اقرباي سببی و نسبی مدیران عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛

4 -همسر اشخاص مذکور در بند 2

ماده 27 : وظایف بازرس

وظایف بازرس به شرح زیر است:

1 -بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش براي مجمع عمومی؛

2 -مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم ازمالی و غیرمالی وتهیه گزارش عملکرد براي اطلاع مجمع عمومی

3 -گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی؛

4 -اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛

5 -سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره 23 –بازرس می تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده 28 : حیطه اختیارات بازرس

بازرسمی تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات بنیاد انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده 29 : زمان پایان مأموریت هیأت مدیره و بازرسین

هیأت مدیره و بازرسین تا زمانیکه جانشین آنها از سوي مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده 30 : مدیرعامل  اساسنامه

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی بنیاد است و درحدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وي تفویض میگردد نماینده محسوب شده و از طرف بنیاد حق امضا دارد.

تبصره 24 -عزل مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره 25 -دوره تصدي مدیرعامل از مدت مسئولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود ولیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیرعامل درصورت انقضاء مدت تصدي موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره 26 -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاي رئیس هیأت مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود.

ماده 31 : وظایف مدیرعامل

مدیرعامل مجري مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و داراي اختیارات و مسئولیتهاي ذیلمی باشد:

1 -نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

2 -استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره؛

3 -نگهداري دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر؛

4 -اعمال اختیاراتی که بصورت موردي یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وي تفویض شده باشد؛

5 -ارائه پیشنهادهاي لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهاي بنیاد به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛

اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

6 -تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛

7 -تهیه پیش نویس آئین نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیري در هیأت مدیره؛

8 -نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی؛

9 -پیشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه براي تصویب به هیأت مدیره؛

10 -انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده 32 : حقوق و مزایاي مدیرعامل

حقوق و مزایاي مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود.

در صورتیکه مدیرعامل از اعضاي هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأي می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه  اساسنامه

ماده 33 : بودجه بنیاد

بودجه بنیاد از طریق ذیل تأمین می شود:

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی.

ب) وقف و حبس.

پ) وجوه حاصل از فعالیتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین نامه.

ت) حق عضویت در بنیاد.

ماده 34 : درآمد و هزینه هاي بنیاد

درآمد و هزینه هاي بنیاد باید در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارایه گردد.

تبصره 27 -هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک هاي رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداري کند.

تبصره 28 -سال مالی بنیاد منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود. کلیه مدارك، پرونده ها و مکاتبات در دفتر بنیاد نگهداري می شود.

تبصره 29 -مکاتبات رسمی بنیاد با امضاي مدیر عامل و درصورت نبود وي با امضاي رئیس هیات مدیره صورت می پذیرد.

تبصره 30 -مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضاي اعضاي ذیربط خواهد رسید.

ماده 35 : تغییر در اساسنامه

هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را براي انجام تشریفات اداري ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده 36 : تغییر محل بنیاد

هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره هاي تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده 37 : سربرگ، مهر و آرم بنیاد

بنیاد داراي سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید.

تبصره 31 -هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤلیت قانونی دارد.

ماده 38 : انحلال بنیاد

انحلال : در صورت انحلال بنیاد مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی بنیاد را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .

تبصره 32 -مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهاي مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید.

تبصره 33 -تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره 34 -هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخابمی نماید.

تبصره35 -مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.

ماده 39 : کسب مجوزهاي لازم

چنانچه فعالیت هاي مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه هاي دولتی باشد، بنیاد موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده 40 : موارد پیش بینی نشده

مواردي که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهاي مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 41 : تعداد مواد اساسنامه

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 35 تبصره در نشست روز چهارشنبه مورخه 1398/03/27 مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید. محل امضاء لیست اعضاء تشکل جهت امضاء

ردیف نام و نام خانوادگی محل امضا  اساسنامه

1 .مسعود صبغی

2 .محبوبه کلانتري

3 .محمود اوحدي

4 .فیروزه باقري

5 .زهرا کلانتري

6 .الهه تیرا

7 .محمدحسن عباسی

8 .محسن خوانساري

9 .عباس اسفندیاري

10 .سید میثم میرابوالقاسم

 

اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی اساسنامه سازمان مردم نهاد بنیاد فرهنگ سالمندی

پروانه بهره‌برداری

اساسنامه بنیاد فرهنگ سالمندی

سازمان بهداشت جهانی