بیانیه چشم انداز بنیاد فرهنگ سالمندی

بیانیه چشم انداز بنیاد فرهنگ سالمندی در افق 1410 هجری شمسی:

بنیاد فرهنگ سالمندی در افق 1410 مجموعه ای است ملی، بین المللی، مرجع، پویا، چابک و سرآمد در تمامی حوزه های مرتبط با سالمندی و دارای فرآیندهای هوشمند در ارائه خدمات کیفی و بهنگام به کلیه ذینفعان

 

 

 

شاید برای شما مفید باشد:

تعریف سالمندی

ارکان بنیاد فرهنگ سالمندی