بیانیه چشم انداز بنیاد فرهنگ سالمندی

بیانیه چشم انداز بنیاد فرهنگ سالمندی در افق 1410 هجری شمسی :

بنیاد فرهنگ سالمندی در افق 1410 مجموعه ای است ملی ، بین المللی ، مرجع ، پویا ، چابک و سرآمد در تمامی حوزه های مرتبط با سالمندی و دارای فرآیندهای هوشمند در ارائه خدمات کیفی و بهنگام به کلیه ذینفعان

 

 

 

شاید برای شما مفید باشد:

تعریف سالمندی

ارکان بنیاد فرهنگ سالمندی