همایش های سالمندی

فعالیت ها و یا همایش های سالمندی که بنیاد به نحوی در انها دخیل بوده است را در این صفحه مشاهده می فرمایید.

تقدیر از موسسین و همراهان

تقدیر از موسسین و همراهان

دکتر حسین پور

نیکنام حسین پور بنیاد فرهنگ سالمندی

نشست با متخصصین پیشکسوت

نشست با اساتید پیشکسوت سالمند

استاد محمدرضا طالقانی

استاد پیشکسوت محمدرضا طالقانی مسعود صبغی بنیاد فرهنگ سالمندی

دکتر فاطمه بنی اقبال

دکتر فاطمه بنی اقبال بنیاد فرهنگ سالمندی

پروفسور داریوش فرهود

تقدیر از پرفسور فرهود توسط بنیاد فرهنگ سالمندی پرفسور فرهود بنیاد فرهنگ سالمندی

دکتر حبیبی

رادیو فرهنگ و بنیاد فرهنگ سالمندی رادیو فرهنگ و بنیاد فرهنگ سالمندی دکتر حبیبی مسعود صبغی