دستورالعمل استفاده از آرم بنیاد فرهنگ سالمندی ایرانیان

دستورالعمل استفاده از آرم بنیاد

شبکه ملی بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان متشکل شده است از کلیه شعب و نمایندگی‌های متشکله در داخل و خارج از کشور. تمامی افراد و شخصیت‌های حقوقی که بعنوان شعب و نمایندگی‌هایی شناسایی شده و قرارداد منعقد نموده‌اند می توانند از آرم بنیاد در مکاتبات مرتبط با وظایف مرتبط استفاده کنند.

لوگو بنیاد فرهنگ سالمندی

قوانین و موارد استفاده از آرم بنیاد
شعبه و نمایندگی شبکه‌ای است از اعضای متعهد به اصول اساسی بنیاد فرهنگ سالمندی که حمایت خود را از فعالیت‌های این بنیاد اعلام و با آن قرارداد بسته‌اند.

این اعضا متعهد هستند تا سعی در بهبود کیفیت زندگی افراد سالمند را بصورت پیوسته ادامه دهند.

هر یک از این اعضا بعنوان احدی از شبکه ملی بنیاد می‌توانند از آرم بنیاد استفاده کرده و اعتبار خود را از این بابت افزایش دهند.

قوانین و مقررات استفاده از آرم بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان

  • قانون اول
  • قانون دوم
  • قانون سوم
  • قانون چهارم
  • قانون پنجم
  • قانون ششم
  • قانون هفتم