رفاه سالمندی

رفاه سالمندی : ابعاد مختلف رفاه مرتبط با سالمندان عبارت است از :

 • جسمی و فیزیکی
 • اقتصادی
 • اجتماعی
 • روان شناختی
 • اشتغال
 • آموزش
 • احساسی و عاطفی
 • ازدواج مجدد
 • محیط زندگی
 • دسترسی به خدمات مراقبتی
 • دسترسی آزاد به اطلاعات
 • اوقات فراغت

 

متاسفانه تا کنون بیشترین تعداد مطالعات از موارد فوق بر روی مورد چهارم یعنی روان شناختی بوده است و کمتر به سایر موارد پرداخته شده .

بخصوص به شاخص های اقتصادی ، اجتماعی ، اشتغال و سایر موارد اشاره شده در بالا تقریبا نگاهی نشده است . بعنوان مقال در بخش اشتغال نه تنها ( مانند سایر کشورهای توسعه یافته که افزایش داشته ) سن بازنشستگی تغییر نکرده بلکه با ایجاد قوانینی همچون عدم اشتغال سالمندان در سمت های دولتی ، تیر خلاصی به این گونه اشتغال ها زده شده است .

در این زمان که با استفاده از تکنولوژی می توان قفل های بسیاری را در زمینه های مختلف باز کرد تقریبا می توان گفت که ما این تکنیک را ندیده گرفته ایم .

اما چه باید کرد؟

ما در آینده ابعاد اوقات فراغت ، معنویت و دسترسی به خدمات در میان سالمندان بیشتر مورد توجه قرار خواهیم داد . علاوه براین برخی از ابعاد مؤثر بر رفاه اجتماعی سالمندان از قبیل تأثیر تکنولوژی های جدید در جهت سهولت فعالیت های روزانه سالمندان نیز وارد مطالعات مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی سالمندان شده و در این راستا مورد بررسی قرار می دهیم .

ازدواج در سالمندان یکی از مواردی است که می توان گره گشای همزمان دو فرد سالمند و حل شدن خیلی از مسائل مرتبط با این موضوع در بین خانواده های آنان باشد .

خدمات مراقبتی بخصوص از نوع در منزل آن امری بسیار حیاتی برای سالمندان است . همچنین تغییرات عمرانی مرتبط با محیط سالمندان برای استفاده مطلوب تر نیز همین وضعیت را دارد .

یکی از بزرگترین احتیاجات  روحی سالمندان عزیز شنیده شدن و اجازه صحبت کردن در بین جمع های خانوادگی و عمومی است .

همه ما می دانیم که با افزایش سن دردهایی به سراغ ما می آید . پس این دغدغه اصلی یک سالمند نیست . بلکه دغدغه اصلی برطرف شدن مشکلات کوچکی است که می تواند امید به زندگی در آنان را افزایش داده و نسخه های پزشکی را کاهش داد .

به امید آن روز

 

شاید برای شما مفید باشد:

رفاه اقتصادی

حمایت فرهنگی

تعریف سالمندی

چالش های سالمندی