ساختار سازمانی بنیاد فرهنگ سالمندی

ساختار سازمانی بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان

ساختار سازمانی بنیاد فرهنگ سالمندی

ساختار سازمانی بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان با توجه به نیازها و گستردگی افکار و برنامه های خود، ساختار سازمانی به شکل فوق را برای ادامه‌ی فعالیت‌هایش بر‌گزیده است. در این ساختار سعی شده که هرکدام از قسمت ها با توجه به ویژگی ها، اهداف و برنامه های بلند مدت خود چابک و قبراق درنظر گرفته شوند.

بنیاد فرهنگ سالمندی که یک سمن (سازمان مردم نهاد) از نوع غیر دولتی است. بنابر این در ساختار آن بالاترین قدرت تصمیم گیری هیئت امنا (مجمع عمومی) هستند. هیئت امنا از بین و یا خارج از خود افرادی را بعنوان هیئت مدیره انتخاب خواهد کرد.

هیئت مدیره نیز از بین و یا خارج از خود، مدیرعامل را برای دوسال معرفی خواهد کرد.

انتخاب و تعیین هفت معاونت و واحدهای زیرمجموعه آن:

 • مالی و اداری
  • امور مالی
  • امور اداری
 • مشارکت
  • جلب مشارکت
  • توسعه و امور استان ها
  • داوطلبان
 • آموزشو پژوهش
  • آموزش
  • تحقیق و توسعه
  • ارتباط درون سازمانی
 • امور حقوقی
  • مشاوره حقوقی داخلی
  • مشاوره حقوقی به اعضا
 • سلامت سالمندی
  • مددیاری
  • بهداشت، درمان و توانبخشی
  • مشاوره سلامت
  • رفاهی و مراسم
 • اجتماعی و فرهنگی
  • روابط عمومی
  • روابط بین الملل
  • فرهنگی
  • انتشارات
 • فناوری اطلاعات
  • آی تی

بر عهده مدیرعامل خواهد بود.

همچنین هیئت امنا را بازرس های اصلی و علی البدل و همینطور شورای عالی همراهی خواهند کرد.

مدیرعامل هم علاوه بر زیر مجموعه های هفت معاونت خود، می تواند کمیته مشاوران و اعضای دفتر خود را انتخاب نماید.