بهداشت درمان و توانبخشی بنیاد فرهنگ سالمندی

بهداشت درمان و توانبخشی یکی از الزامات در سنین سالمندی

سلامت دارای چند بخش میباشد :
پیشگیری : اقدامات جهت عدم برخورد با عامل بیماری زا میباشد و یا ایجاد شرایط مناسب جسمی تا هنگام برخورد با عامل بیماریزا بدن دچار بیماری نشود.
استفاده از تغذیه مناسب ، فعالیت جسمانی مناسب، واکسیناسیون به موقع و سبک زندگی سالم میتواند در این مسیر کمک کننده باشند.

درمان : اقداماتی که بتوانند عامل بیماری زا را از جسم دور کرده و وضعیت طبیعی فیزیولوژیک را بر بدن حاکم کنند.
مانند : دارو درمانی ، جراحی

توانبخشی : مجموعه اقداماتی که بتوانند فعالیت و زندگی طبیعی را به فرد برگرداند.
اقداماتی مانند : فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، گفتار درمانی ، رفتار درمانی