رفاهی و مراسم بنیاد فرهنگ سالمندی
[ultimate_heading main_heading=”رفاهی و مراسم یک نیاز ضروری”][/ultimate_heading]

شامل ایجاد شرایط مناسب رفاهی است که فرد بتواند از این شرایط جهت بهبود کیفیت زندگی خود استفاده کند مباحثی مانند

  • بیمه مکمل
  • گردشگری
  • ایام فراغت
  • باشگاه سالمندی
  • فعالیتهای ادبی و هنری
  • کمک های مالی و غیر مالی و وام
  • برگزاری جشن های موردی
  • برگزاری جشنواره های هنری ادبی
  • برگزاری سمینارها و کنگره های علمی
  • برگزاری نمایشگاه های مختلف