مددکاری بنیاد فرهنگ سالمندی

مددکاری سالمندی حسی خوب برای طرفین

مددکاری سالمندی حرفه و شغلی است مبتنی بر علم، هنر، مهارت و هدف تعریف می‌شود که در آن مددکار کمک می‌کند که سالمند مشکل خود را شناخته و به توانایی‌های خود پی ببرد و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آید.

در واقع مددکاری سالمندان عبارت از مجموعه‌ای متشکل از تدابیر و روانشناسی مشاوره و فعالیت‌های حرفه‌ای است که در قالب نهادها، سازمان‌ها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می‌شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب رشد و تعالی سالمندان را فراهم آورد.

به طور کلی خدمات مددکاری اجتماعی سالمندی در برگیرنده‌ی دامنه‌ای از خدمات مراقبتی مؤسسه‌ای تا خدمات مراقبتی مبتنی بر جامعه است. این خدمات شامل مدیریت کیس، مداخله در بحران، مراقبت‌های بهداشت روانی، مراقبت‌های روزانه، مراکز روزانه سالمندان و کمک‌های خانگی می‌باشد.

البته گرایشات بیشتری در زمینه خدمات مبتنی بر جامعه وجود دارد، چرا که هدف خدمات مبتنی بر جامعه، قادرسازی سالمندان به پیرشدن در خانه‌ها و محیط‌هایشان است.