همایش های سالمندی

فعالیت ها و یا همایش های سالمندی که بنیاد به نحوی در انها دخیل بوده است را در این صفحه مشاهده می فرمایید.

راه پیمایی بوستان زندگی

شوت بال پارک لاله

یوگا بوستان صدف

ورزش خراسان رضوی