هیئت مؤسس بنیاد فرهنگ سالمندی

 

محسن خوانساری – دکترای کسب و کار و مخابرات

محمود اوحدی – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

مسعود صبغی – دکترای کسب و کار

الهه تیرا – کارشناس کتابداری

عباس اسفندیاری – کارشناس مکانیک

محبوبه کلانتری – دیپلم علوم انسانی

فیروزه باقری – کارشناس مالی

زهرا کلانتری – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

سید میثم میرابوالقاسمی – کارشناس مدیریت

محمدحسن عباسی – کارشناس ارشد آی تی