پروانه فعالیت بنیاد فرهنگ سالمندی

بنیاد فرهنگ سالمندی پروانه فعالیت خود را به شرح زیر دریافت کرده است:

پروانه فعالیت بنیاد فرهنگ سالمندی

ببینید

اساسنامه بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان