دوستدار سالمند

در این نوع از همراهی شما

تنها ایمیل خود را ثبت می کنید

و ما در زمان مناسب اطلاعاتی

در اختیار شما قرار می دهیم.

لطفا عضو شوید!

رایگان
حامی سالمند

حتی با یکبار پرداخت 

شما بعنوان یکی از 

حامیان همیشگی بنیاد 

درخواهید آمد.

حداقل یکبار امتحان کنید.

حداقل ده هزار تومان
نیکوکار اصلی

با یک پرداخت ثابت ماهانه

شما عض اصلی بنیاد می شوید

و امکان صدور کارت سالانه

برای شما فراهم می شود.

نیکوکار ابدی باش!

دویست هزار تومان ماهانه
همراه همیشگی

با یک پرداخت سالانه

شما همراه همیشگی بنیاد می شوید

و امکان صدور کارت دائمی

برای شما فراهم می شود.

همراه همیشگی باش!

سالانه پنج میلیون تومان