consulting

درباره مصاحبه اختصاصی ورود

بدیهی است هرچه شناخت اولیه دوطرف یک موضوع از هم بیشتر باشد امکان بررسی نقاط مشترک و مرتبط بیشتر خواهد شد.

سعی ما این است که دربدو ورود سالمندان عزیز برای عضویت شناخت خوبی از آنها پیدا کرده تا بتوانیم در فرصت مناسب نسبت به ارجاع اقدام مناسب به آنها اقدام نماییم.

در این مصاحبه اطلاعات مختلفی رد و بدل خواهد شد.

مطمئن باشید که این اطلاعات بصورت امانت دراختیار ما خواهد بود و ما به هیچ عنوان آنها را فاش نخواهیم کرد.

نحوه مصاحبه

پرکردن فرم مربوطه

ریز فرم هایی که نیاز است پرشود

اختصاص کارشناس

پس از دریافت اطلاعات اولیه یکی از کارشناسان بنیاد فرهنگ سالمندی به شما تخصیص داده خواهد شد.

از این به بعد همه موارد بین شما و بنیاد از طریق این کارشناس (مربی) صورت خواهد پذیرفت.

برنامه ریزی پزشکی

براساس اطلاعات بدست آمده از شما برنامه ریزی برای زمان و نحوه مراجعه شما به مراکز درمانی و بهداشتی شروع خواهد شد.

برنامه ریزی آموزشی

براساس اطلاعات بدست آمده از شما برنامه ریزی برای زمان و نحوه مراجعه شما به مراکز آموزشی شروع خواهد شد.

خدمات اعضا

درخواست عضویت

شما به سادگی می توانید با پرکردن فرم زیر نسبت به شروع عضویت اقدام نموده و مطمئن باشید به زودی همکاران ما با شما تماس خواهد گرفت.

ارسال درخواست