نحوه گزارش سوء استفاده از سالمند

نحوه گزارش سوء استفاده از سالمند سالمند آزاری به آزار و اذیت عمدی یک فرد سالمند و یا سوء استفاده از سالمند توسط مراقب یا شخص دیگری اشاره دارد. این سوء استفاده می تواند آسیب جدی جسمی، عاطفی یا مالی به فرد سالمند وارد کند. سالمندان می توانند از آسیب پذیرترین افراد جامعه ما باشند…