سلامت سالمندی

سلامت سالمندی :

سلامت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. سلامت معادل کلمه انگلیسی {Health} و بهداشت عمومی ترجمه کلمه {Public Health} می‌باشد. بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه «نداشتن هیچ‌گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است.»

سلامت سالمندی دارای ابعاد مختلفی است :
جسمانی
ذهنی و روانی
اجتماعی
فرهنگی

بهداشت درمان و توانبخشی بنیاد فرهنگ سالمندی

بهداشت، درمان و توانبخشی سالمندی

متن بهداشت، درمان و توانبخشی سالمندی

مددکاری سالمندی بنیاد فرهنگ سالمندی

مددیاری سالمندی

متن مددیاری سالمندی

مشاوره بنیاد فرهنگ سالمندی

مشاوره سالمندی

متن مشاوره سالمندی

رفاهی و مراسم بنیاد فرهنگ سالمندی

رفاهی و مراسم سالمندی

متن رفاهی و مراسم سالمندی

الفبای سالمندی

هر چه را می خواهید جستجو کنید