تمرین های قدرتی سالمندی

تمرین های قدرتی سالمندی سالمندان عزیز سعی کنید تمرین های قدرتی سالمندی را برای همه عضله‌های اصلی خود حداقل در 2 روز در هفته یا در تمامی روزها در هفته و هر بار به مدت 30 دقیقه انجام دهید. اما در هر 2 روز پشت سر هم، همان گروه عضلانی را تمرین ندهید. تمرین های قدرتی سالمندی…