هذیان سالمندی چیست؟

هذیان یک بیماری روانی است که اغلب نشانه ای از بیماری زمینه ای دیگری است. تشخیص هذیان در افراد مسن دشوار اما مراقبت از آنها بسیار مهم است ، زیرا این بیماری اگر به انجام خوب نرسد متاسفانه نتایج بسیار بدی حتی چون مرگ خواهد داشت.

همراه سالمندان داوطلب همکاری دربنیاد فرهنگ سالمندی

داوطلب همکاری دربنیاد فرهنگ سالمندی

داوطلب همکاری دربنیاد فرهنگ سالمندی داوطلب گرامی همکاری دربنیاد فرهنگ سالمندی بسیار متشکریم از توجه شما به بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان. اینکه شما تمایل به همکاری داوطلبانه با بنیاد فرهنگ سالمندی داشته و به این صفحه مراجعه کرده اید باعث افتخار و مباهات ماست. چه افتخار همکاری را با شما پیدا کرده و یا…