مراقبت – مراقب بودن

مراقبت – مراقب بودن میلیون ها انسان در جهان از یک دوست یا یکی از اعضای خانواده با وضعیت بهداشتی نامناسب مراقبت می کنند . مراقب بودن می تواند کار عشق باشد ، اما استرس زا نیز هست . باید آموخت که چگونه می توان مراقب مؤثرتری بود و در ضمن از خود نیز مراقبت…

زمین خوردن (سقوط) سالمندان بنیاد فرهنگ سالمندی

زمین خوردن (سقوط) سالمندان

دربین سالمندان و بزرگسالان شش مورد از هر 10 زمین خوردن (سقوط) در خانه ها اتفاق می افتد ، جایی که ما بیشتر وقت خود را صرف می کنیم و تمایل به حرکت در اطراف آن را بیشتر داریم بدون اینکه به امنیت خود فکر کنیم.