نشست آینده سالمندی در ایران

نشست آینده سالمندی در ایران نگاهی به نشست آینده سالمندی در ایران، روز 9 مهر 1398 همزمان با روز سالمند، از طرف گروه  سیاست گذاری فرهنگی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در سالن انجمن ها دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار گردید. در این نشست ابتدا خانم دکتر افسر افشاری نادری موسس و مدیر…