رفتن به خانه سالمندی

رفتن به خانه سالمندی رفتن به خانه سالمندی با توجه به شرع و عرف در جامعه ایرانی تصمیم در مورد اینکه والدین شما باید خانه خود را ترک کرده و در خانه های سالمندان زندگی کنند ، غالباً مشکل و یک تصمیم عاطفی است. هر خانواده دلایل خاص خود را برای تمایل ( یا عدم…